مجلس ادارت و مشاورت

مدیرِاعلیٰ: راشد منصور راشد
مدیر: ثاقب محمود بٹ
نائب مدیرہ: عائشہ اکرام
مدیرانِ منتظم: حسنین نازشؔ، محبوب الہیٰ مخمور
معاون مدیران: میمونہ احمد، سمیرا انجم، آمنہ سعید ملک