مجلس ادارت و مشاورت

مدیرِاعلیٰ: راشد منصور راشد
مدیر: ثاقب محمود بٹ
مدیرانِ منتظم: حسنین نازش، ضیاء الرحمٰن
نائب مدیران: عائشہ اکرام، میمونہ احمد، سمیرا انجم